ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم پایه رده بندي پيشاني هاي رانده در مرز مناطق ساختاري البرز- ايران مركزي از خاور ورامين تا خاور سمنان

رده بندي پيشاني هاي رانده در مرز مناطق ساختاري البرز- ايران مركزي از خاور ورامين تا خاور سمنان

مقالات - علوم پایه

-
فيضي فرانك,آرين مهران*
 
* گروه زمين شناسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
 
 پيشاني هاي رانده، داراي سبك هاي ساختاري متفاوتي هستند و پژوهشگران با مطالعه مناطق گوناگون و تشخيص اختلافات عمده، دو نوع اصلي آنها را معين ساخته اند. در اين مقاله، سعي شده تا پيشاني هاي رانده در گستره اي واقع در خاور ورامين تا خاور سمنان، معرفي و رده بندي گردند.
به اين ترتيب، پيشاني راندگي شمال سمنان، از نوع دوم مدفون (ختم شده به يك منطقه با واتنش زياد)، پيشاني راندگي شمال سرخه و گرمسار از نوع ضعيف به سطح رسيده (واقع در يك توالي رانده از نوع روپله اي) و پيشاني راندگي جنوب پيشوا از نوع قوي به سطح رسيده (واقع در يك توالي رانده از نوع بر پشت سوار شده) تشخيص داده شده اند.
 

Keywords:      كد مقاله:77743