ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم پایه نقش سطوح گسستگي مياني در تغيير سبك چين خوردگي بر روي بلنداي قديمي گاوبندي (جنوب كمربند چين خورده- رانده زاگرس)

نقش سطوح گسستگي مياني در تغيير سبك چين خوردگي بر روي بلنداي قديمي گاوبندي (جنوب كمربند چين خورده- رانده زاگرس)

مقالات - علوم پایه

-
معتمدي حسين*,پوركرماني محسن
 
* مديريت اكتشاف، شركت ملي نفت ايران، تهران، ايران
 
 تغيير خواص مكانيكي (تغيير ضخامت يا سنگ شناسي)‌ واحدهاي چينه اي در ايجاد سبك هاي چين خوردگي مختلف نقش به سزايي دارد. در سازوكار چين گسسته كه سازوكار اصلي چين خوردگي در كمربند زاگرس به شمار مي رود، نمك نئوپروتروزوئيك هرمز به خصوص در بخش هاي جنوبي كمربند و در ايالت زمين شناسي فارس، با كاهش اصطكاك بين پي سنگ و پوشش رسوبي، به عنوان سطح گسستگي قاعده اي ايفاي نقش نموده است. به علاوه ستون چينه شناسي زاگرس حاوي افق هاي گسستگي بالقوه ديگري در سطوج بالاي چينه شناسي مي باشد كه در شرايط كاهش كارايي سطح گسستگي قاعده اي، در تعديل كوتاه شدگي ناشي از برخورد، با فعاليت خود هندسه و سبك چين خوردگي را كنترل نموده اند. ضخامت اندك سري هرمز بر روي بلنداي پي سنگي گاوبندي- قطر كه مرز خاوري آن بر گسل بنيادي رازك منطبق مي باشد، سبب كاهش كارايي موثر اين سطح گسستگي قاعده اي گرديده است و در نتيجه ساير افق هاي گسستگي نظير شيل ها و تبخيري هاي ترياس (سازند دشتك) با فعاليت خود در مراحل پيشرفته دگرشكلي، سبب ايجاد سازوكار و هندسه چين خوردگي متفاوت بر روي اين بلنداي قديمي در قياس با مناطق مجاور آن گرديده اند.
 

Keywords:      كد مقاله:77745