ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم پایه الكترود يون - گزين جديد آهن (ii) بر پايه - n فنيل آزا - 15- كران - 5 به عنوان حامل خنثي در ماتريس pvc

الكترود يون - گزين جديد آهن (ii) بر پايه - n فنيل آزا - 15- كران - 5 به عنوان حامل خنثي در ماتريس pvc

مقالات - علوم پایه

-
آقايي حسين*,گياهي مسعود,آقايي خضري مهران,پورنقدي محمد
 
* گروه شيمي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
 
 آهن، بيست و ششمين عنصر در جدول تناوبي و يكي از جالب ترين عناصر قابل بحث مي باشد كه بطور گسترده اي در زمين توزيع شده است. در اين تحقيق، يك الكترود غشايي pvc براي يون آهن (ii) بر پايه –n فنيل آزا- 15- كران- (npa15c) 5 به عنوان يونوفور تهيه شد. اين الكترود، ‌پاسخ نرنستي به يون هاي آهن (ii) در محدوده غلظتي 1.0´10-6 تا 1.0´10-2 مولار با شيب 29.2±0.7 mv/decade نشان مي دهد. زمان پاسخ آن كوتاه بوده (?15 s) و بعد از دو ماه نيز پاسخ پايا و برگشت پذيري دارد. نتايج نشان مي دهد كه اين الكترود را مي توان بدون مزاحمت در محيط هاي اتانولي (تا 20%) و دي اكسان (تا 5%)‌ به كار برد. مقدار ثابت تشكيل كمپلكس بين يونوفور و يون آهن (ii) براي الكترود تعيين گرديد. ضرايب گزينش پذيري براي يون آهن (ii) به عنوان گونه آزمايشي نسبت به يون هاي مختلف ارزيابي شد. اين الكترود براي اندازه گيري مقدار يون آهن (ii) موجود در شربت فروس سولفات به كار گرفته شد.
 

Keywords:      كد مقاله:77746