ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم پایه بررسي تاثير پارامترهاي e و f بر روي تابع خطاي مينيمم شده در محاسبه ثابت هاي پايداري كمپلكسهاي تنگستن (vi) و موليبدن (vi) با نيتريلوتري استيك اسيد و گلوتاميك اسيد در قدرت هاي يوني مختلف

بررسي تاثير پارامترهاي e و f بر روي تابع خطاي مينيمم شده در محاسبه ثابت هاي پايداري كمپلكسهاي تنگستن (vi) و موليبدن (vi) با نيتريلوتري استيك اسيد و گلوتاميك اسيد در قدرت هاي يوني مختلف

مقالات - علوم پایه

-
مجلسي كاوش*,زارع كريم
 
* گروه شيمي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران
 
 با استفاده از روش هاي پتانسيومتري و اسپكتروفوتومتري ثابت هاي تشكيل گونه هاي موجود در سيستم هاي نيتريلوتري استيك اسيد h++w(vi)+ و نيتريلوتري استيك اسيد + h+ در محلول آبي در گستره ph=4-9 در دماي 25oc و قدرت هاي يوني مختلف (0.1 تا 1.0 مول بر ليتر از سديم پركلرات) تعيين شدند. نشان داده شد كه تنگستن (vi) با نيتريلوتري استيك اسيد كمپلكس تك هسته اي 1:1 از نوع (wo3l3-) در ph=7.5 تشكيل مي دهد. تركيب كمپلكس توسط روش تغييرات پيوسته تعيين شد.
تشكيل كمپلكس موليبدن (vi) با گلوتاميك اسيد در محلول آبي در گسترده ph=4-9 با استفاده از روش هاي پلاريمتري، پتانسيومتري و اسپكتروفوتومتري مورد مطالعه قرار گرفت. تركيب كمپلكس توسط روش تغييرات پيوسته تعيين شد. نشان داده شد كه موليبدن (vi) با گلوتاميك اسيد در ph=6.0، كمپلكس تك هسته اي 1:1 از نوع (m0o3l2-) تشكيل مي دهد. ثابت هاي تفكيك گلوتاميك اسيد و ثابت هاي پايداري كمپلكس در 25oc و در گستره قدرت يوني 0.1 تا 1 مول بر ليتر از سديم پركلرات تعيين شدند.
در هر دو واكنش تشكيل كمپلكس وابستگي ثابت هاي تفكيك و ثابت هاي پايداري به قدرت يوني توسط معادله اي از نوع دباي- هوكل با معرفي دو پارامتر جديد e و f شرح داده مي شوند و تاثير دو پارامتر مذكور بر روي تابع خطاي مينيمم شده مورد بررسي قرار مي گيرد. نهايتا بين دو الگوي وابستگي به قدرت يوني براي دو كمپلكس مقايسه اي انجام شده است و نتايج با داده هاي گزارش شده قبلي مقايسه شده اند.
 

Keywords:      كد مقاله:77747