ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم پایه بررسي ساخت بتن آب بند با استفاده از ملات ساروج

بررسي ساخت بتن آب بند با استفاده از ملات ساروج

مقالات - علوم پایه

-
خسروي مرتضي*,نوروزيان ابراهيم,عطارنژاد رضا,تجربه كار شبنم
 
* گروه شيمي، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
 
 هدف از انجام اين تحقيق ساخت بتني با حداقل ميزان نفوذپذيري است كه جهت آب بندي آن از ملات ساروج استفاده شده باشد. در طي اين بررسي سعي شده است تا فرمول هاي گوناگون ساخت ساروج و نيز شرايط عمل آوري متفاوتي به كار گرفته شود. بهترين روش به دست آمده در اين پژوهش اين است كه ساروج به صورت روكش بر روي نمونه بتن تهيه شده، كشيده شود و پس از عمليات چند روزه به زير آب عاري از كلر فرو برده شود و آن قدر در آب باقي بماند تا جلبك بر روي آن سبز شود بدين ترتيب روكش، بسيار مقاوم و نفوذناپذير مي شود.
 

Keywords:      كد مقاله:77749