ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم پایه بررسي و محاسبه ثابت پايداري كمپلكس موليبدن (vi) با سيتوزين

بررسي و محاسبه ثابت پايداري كمپلكس موليبدن (vi) با سيتوزين

مقالات - علوم پایه

-
زارع كريم*,اصول ديني نوشين,منجمي مجيد
 
* گروه شيمي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، حصارك
 
 ساختار تعادلي كمپلكس يون موليبدات (moo2-4) با سيتوزين در ph=5.8 از طريق اندازه گيري هاي اسپكتروفتومتري در محلول آبي در قدرت يوني در 0.15 mol lit-1 (naclo4) و دماي 25±0.1oc بررسي شده است. در اين شرايط كمپلكس 1:1 با فرمول moo4l2- تشكيل شده است كه نشاندهنده باز dna ميباشد. ثابت پايداري كمپلكس تشكيل شده و استوكيومتري آن ارايه شده است و همچنين تفسير شده است. لگاريتم ثابت پايداري كمپلكس [(h)x(oxometal)y(cytosine)z] :bxyz عبارت از log b211=17.321 مي باشد.
 

Keywords:  موليبدن (vi)، سيتوزين، ثابت پايداري    كد مقاله:77750