ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم پایه برهم كنش بين متيل تري اكسورنيم و ليگاندهاي نيتروژن دهنده

برهم كنش بين متيل تري اكسورنيم و ليگاندهاي نيتروژن دهنده

مقالات - علوم پایه

-
رضايي رامين*
 
* گروه شيمي، واحد فيروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامي، فيروزآباد فارس، ايران
 
 بر همكنش ليگاندهاي نيتروژن دهنده با متيل تري اكسورنيم (mto) را مي توان بر اساس اثرات فضايي، الكتروني و خصلت بازي ليگاندها تفسير كرد. به عنوان مثال، ثابت تشكيل پيريدين با mto برابر 76.215 l mol-1 مي باشد، در حاليكه 4- پيكولين با قدرت الكترون دهندگي بيشتر ثابت تشكيل 714.3 l mol-1 دارد و در مورد 2- پيكولين، به علت وجود ممانعت فضايي ناشي از وجود گروه متيل، ثابت تشكيل mto كوچكتر از يك مي باشد. ثابت هاي تشكيل براي واكنش هاي mto+l=mto .l ارزيابي شده است كه در اينجا l ليگاندهاي نيتروژن دهنده است. يك ارتباط خطي بين log k با pka ليگاند تعيين شده است و فقط در مورد ليگاندهاي نيتروژن دهنده تك دانه اي حاوي استخلاف در موقعيت دو اين امر امكان پذير نبود.
 

Keywords:      كد مقاله:77751