ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم پایه تاثير حلال بر تشكيل كمپلكسهاي كليكس [4]- بيس- كراون- 6 با كاتيون هاي سزيم و پتاسيم

تاثير حلال بر تشكيل كمپلكسهاي كليكس [4]- بيس- كراون- 6 با كاتيون هاي سزيم و پتاسيم

مقالات - علوم پایه

-
خزائلي پارسا پوپك*,محموديان معصومه,فتاحي فرنوش,آقايي خضري مهران,زارع كريم
 
* دانشكده شيمي، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
 
 در اين تحقيق توانايي ليگاند متناوب 3,1- كليكس –[4] بيس- كراون- 6 در تشكيل كمپلكس با كاتيون هاي فلزات قليايي (k+ , cs+) در مخلوط هايي با نسبت متفاوت از آب و الكل با روش اسپكتروفتومتري ماوراي بنفش - مريي مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان دهنده توانايي ليگاند مورد نظر در تشكيل كمپلكس با يون هاي پتاسيم و سزيم با نسبت 1:1 (فلز ليگاند) است.
با وجود آنكه ثابت هاي پايداري كمپلكسهاي تشكيل شده با تغيير حلال تغيير مي كند ولي در تمامي موارد ليگاند نسبت به يون سزيم گزينش پذيري نشان مي دهد، ‌كه همانند نتايج بدست آمده در متانل خالص است.
 

Keywords:  كليكس [4] كراون، تاثير حلال، كاتيون هاي قليايي، گزينش پذيري    كد مقاله:77752