ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم پایه سنتز و بررسي خواص پلي استرهاي جديد حاوي واحدهاي آزوبنزن و دي اول هاي آروماتيك در زنجير اصلي

سنتز و بررسي خواص پلي استرهاي جديد حاوي واحدهاي آزوبنزن و دي اول هاي آروماتيك در زنجير اصلي

مقالات - علوم پایه

-
فقيهي خليل*,يزدي علي
 
* گروه شيمي، آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي آلي پليمر، دانشكده علوم، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك، ايران
 
 4- نيتروبنزوئيك اسيد (1) در اثر واكنش با گلوكز در حضور هيدروكسيد سديم در دماي 50 درجه سانتي گراد به 4 و 4- آزو دي بنزوئيك اسيد (2) با راندمان بالا تبديل شد. سپس از واكنش تركيب (2) با مازاد تيونيل كلرايد دي اسي كلرايد (3) موسوم به 4 و 4- آزوبنزوئيل كلرايد (3) بدست آمد. از واكنش پليمر شدن تراكمي دي اسيد كلرايد (3) با 6 دي اول آروماتيك مانند هيدروكينون 2 (4a) و 7- دي هيدروكسي نفتالن 4, (4b) و 4- دي هيدروكسي فنيل سولفون (4c)، بيس فنول 1, (4d) a و 4- دي هيدروكسي آنتراكينون (4e) و فنل فتالئين (4f) در حلال دي متيل استاميد و در حضور پريدين شش پلي استر جديد 5a-f با راندمان بالا و ويسكوزيته هاي دروني بين 0.20-0.47 dl/g بدست آمد. پلي استرهاي بدست آمده را از طريق تكنيك هاي آناليز عنصري، اندازه گيري ويسکوزيته، تست حلاليت، اسپتروسكوپي ir و آناليز گرمايي tga و dtg بررسي و ساختار آنها تاييد شد. تمام پلي استرهاي بدست آمده در دماي اتاق در حلال هاي دي متيل استاميد (dmac)، دي متيل فرم آميد (dmf)، دي متيل سولفو اكسايد (dmso)، تتراهيدروفوران (thf) و –n متيل- 2- پروليدين (nmp) محلول مي باشند.
 

Keywords:  4 و 4- آزو دي بنزوئيل كلرايد، دي اول هاي آروماتيك، قطعات آزوبنزن فرايند پلي مريزاسيون تراكمي محلول، ويسكوزيته دروني    كد مقاله:77753