ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم انسانی مزيتهاي ‌نسبي، سياست تجاري و چالشهاي فراروي كشاورزي ايران

مزيتهاي ‌نسبي، سياست تجاري و چالشهاي فراروي كشاورزي ايران

مقالات - علوم انسانی

1381
حسيني ميرعبداله,پرمه زورار
 
 
 بررسيها نشان مي‌دهد رشد سريع تجارت جهاني نسبت به درآمد جهاني درچنددهه گذشته، به دليل كاهش موانع و محدوديتهاي تجاري،كاهش هزينه هاي حمل و نقل و هزينه ارتباطات بوده است. بعلاوه علاقه كشورهاي درحال توسعه به مشاركت بيشتر در تجارت، نشان از موج اصلاحات تجاري يك جانبه داردكه اين كشورها را دربرگرفته است.اين اصلاحات تمام مناطق و تمام انواع تحريفات سياستي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بخصوص ميانگين نرخ هاي تعرفه در كشورهاي درحال توسعه طي دو دهه گذشته،به نصف كاهش يافته است وكاهش مطلق در نرخهاي تعرفه كشورهاي درحال توسعه بسيار بيشتر از كشورهاي صنعتي بوده است.بعلاوه پراكنش نرخهاي تعرفه كه نوعا هزينه رفاهي هر نوع ميانگين تعرفه را افزايش مي‌دهد،اساسا كاهش يافته بود.
اين در شرايطي است كه موقعيت رقابت بين‌المللي و شاخص آزادي اقتصادي ايران در مقايسه با ديگركشورهاي منتخب جهان گوياي ضعف قدرت رقابتي‌وبالابودن مداخلات دولت در اقتصاد‌كشور در عرصه جهاني است. البته در چند سال اخير اصلاحات سياستي و اقتصادي انجام شده، موقعيت رقابتي كشور را كمي ارتقا داده و اما بايستي سياستهاي باگرايش بازار، استراتژي برونگرايي و حضور فعالتر در عرصه بين‌المللي مورد اهتمام جدي قرارگيرد.
با اين پيش درآمد، مقاله مزيتهاي نسبي، ياست تجاري و چالشهاي فراروي‌كشاورزي ايران در برگيرنده سه بحث اصلي است.در ادامه مقدمه،در بخش اول‌آزادسازي تجاري دركشورهاي درحال توسعه با نگاهي خاص برسيرتحولات اصلاحي درسياست تجاري كشاورزي ايران بررسي مي‌شود. در بخش دوم، كشاورزي ايران از ديدگاه نظريه تجارت بين‌الملل و سير تحولات رابطه مبادله و مزيت نسبي صادرات كشاورزي ايران مورد بحث قرارمي‌گيرد. در بخش سوم، به چالشهاي فراروي كشاورزي (با تأكيد خاص بر صادرات كشاورزي) ايران در تعامل با فرايند جهاني شدن اختصاص يافته است و بالاخره‌ مقاله با جمع‌بندي ‌وملاحظات تكميلي پايان مي‌يابد.
 

Keywords:  مزيت‌هاي ‌نسبي، سياست‌ تجاري، تعرفه‌ گمركي، موانع ‌تجاري ‌غير تعرفه‌اي، رابطه مبادله قيمتي، رابطه مبادله درآمدي، محصولات كشاورزي ايران    كد مقاله:77937