ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم انسانی برآورد تابع تقاضاي آب شهر تهران

برآورد تابع تقاضاي آب شهر تهران

مقالات - علوم انسانی

1381
خوش اخلاق رحمان,صمدي سعيد,عمادزاده مصطفي,هادي زاده خيرخواه حسين
 
 
  درمناطق خشك و نيمه خشك مانند اكثر نقاط ايران آب مهمترين عامل محدود كننده توسعه اقتصادي است. در اين مناطق مهمترين مسأله درمديريت آب ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي آب است از آنجايي كه مقدار عرضه اقتصادي آب هميشه محدود بوده است و مقدار تقاضا نيز همراه با افزايش جمعيت به طوردايم بالا مي رود، برنامه ريزي درجهت استفاده بهينه ازمنابع آب از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. شهر تهران تا حدود نيم قرن پيش، شهري كوچك وكم تحرك بود. ليكن امروزه با رشد فزاينده جمعيت به سبب توسعه فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي به يكي از بزرگترين شهرهاي دنيا تبديل شده و بخش عمده اي از جمعيت ايران را درخود جاي داده است. با توجه به اينكه روند ساخت و ساز و رشد بي رويه جمعيت در تهران، تابع برنامه مدون و از پيش تعيين شده اي نبوده و برنامه هاي تأمين و انتقال و توزيع آب آن با افزايش جمعيت همگون نبوده است؛ لذا در اين شهر نيز همانند تمام شهرهاي بزرگ جهان از لحاظ آب رساني مشكلات گوناگوني وجود دارد كه شهروندان آن، كمتر از اين دشواري ها آگاهي دارند. برخلاف بسياري از كانون هاي اصلي جمعيت دركشورهاي بزرگ جهان كه دركنار رودخانه ها بنا شده اند، جمعيت درشهر تهران در كنار رودخانه قرار نگرفته است و به همين جهت بايد از نقاط دور دست و رودخانه هاي اطراف آب مورد نياز شهروندان تأمين شود. ويژگي هاي جغرافيايي اين شهر، مسايل زيست محيطي، آلودگي آب و كافي نبودن ذخيره آب هاي سطحي و زير زميني براي جمعيت روز افزون اين شهر همگي دلايلي براي نياز به يك برنامه ريزي جامع در اين زمينه مي باشد. يكي از نيازهاي اصلي برنامه ريزي دقيق در مورد مسايل آب پيش بيني در مورد مقدار تقاضا و آشنايي به عوامل و ابزارهاي مؤثر بر تقاضا مي باشد. دربخش اول اين مقاله به طرح موضوع و اهميت آن مي پردازيم. در بخش دوم تعدادي از مهمترين كارهاي انجام شده در زمينه تقاضاي آب، در داخل و خارج كشور را معرفي مي كنيم. دربخش سوم متدولوژي تحقيق و چگونگي استخراج تابع تقاضاي آب را ارايه مي دهيم. در بخش چهارم چگونگي جمع آوري و پردازش داده هاي آماري مورد نياز را توضيح داده و برآورد پارامترهاي توابع تقاضاي آب در 17 حالت مختلف را با استفاده از اين داده هاي آماري ارايه خواهيم داد. در نهايت دربخش پنجم به ارايه تحليل نتايج و پيشنهادات مي پردازيم.  
 

Keywords:      كد مقاله:77939