ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم انسانی بررسي رابطه بلند مدت اشتغال و موجودي سرمايه در بخش كشاورزي ايران از طريق آزمون هم انباشتگي ardl و آزمون يوهانسن

بررسي رابطه بلند مدت اشتغال و موجودي سرمايه در بخش كشاورزي ايران از طريق آزمون هم انباشتگي ardl و آزمون يوهانسن

مقالات - علوم انسانی

1381
كهزادي نوروز,بلالي حميد
 
 
  رشد و توسعه اقتصادي در گرو عوامل و نهاده هاي متعددي است كه ازمهمترين آنها مي توان نيروي كار و سرمايه را نام برد. در تحقيق حاضر رابطه بلند مدت و همگرايي سري زماني اشتغال و موجودي سرمايه در بخش كشاورزي با استفاده از آمار سري هاي زماني 75-1345 مطالعه مي شود. براي اين كار از لگاريتم طبيعي متغير اشتغال و موجودي سرمايه استفاده و از طريق آزمون adf ايستايي و ناايستايي متغيرها بررسي شده است. نتايج نشان داد كه هر دو متغير ناايستا بوده و جمعي ازمرتبه يك يا و i(1) مي باشند. براي تعيين رابطه بلند مدت متغيرها آزمون همگرايي يك ardl آزمون همرايي يوهانسن بكار گرفته شد. براساس هر دو آزمون وجود بردار همگرايي مستقل بين دو متغير به اثبات رسيد كه در آن يك رابطه بلند مدت مثبت بين بر دو متغير وجود دارد. پس از تعيين مرتبه مربوط var اساس معيار شوارتز- بيزين، مدل تصحيح خطاي برداري نيز براي هر دو متغيرتغييرات كوتاه ink­t­ , inlt بر آورد گرديد. در مدل vec به مدت اشتغال ضريب تعديل كوتاه مدت معادل 0.18 برآورد گرديده كه نشانگر اين است كه سرعت تعديل كند است.  
 

Keywords:      كد مقاله:77942