ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم انسانی خاصيت حفاظتي نظام هاي ارزي : مورد ايران

خاصيت حفاظتي نظام هاي ارزي : مورد ايران

مقالات - علوم انسانی

1381
كميجاني اكبر,عربي هادي
 
 
  از آنجا كه مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ايران بر رژيم تك نرخي و انعطاف پذير – به طور خاص ميخكوب خزنده – و نيز هماهنگي ساير سياست ها به ويژه سياست پولي با رژيم ارزي تاكيد دارند، پس از مرور مختصر مطالعات مذكور و تجربيات گذشته، مدلي نظري بر اساس رويكرد خاصيت حفاظتي رژيم هاي ارزي ارايه شده است. چون تابع هدف سياستي (تابع زيان) در تحقيق حاضر واريانس توليد و قيمت در نظر گرفته شده است، رژيم ارزي با كمترين واريانس در توليد و قيمت ، مناسب تلقي مي شود. شوك هاي نفتي، سياست بودجه اي دولت و دستمزد به عنوان مهمترين شوك هاي واقعي دراقتصاد كشور كه توليد و قيمت را تحت تأثير قرار مي دهد، در مدل لحاظ شده است. مدل شامل عرضه و تقاضاي كل، سطح عمومي قيمتها و دستمزد است و براي تابع زيان حل شده است. اين مدل بر اساس داده هاي ايران طي دوره (1378-1352) برآورد و با استفاده ازضرايب به دست آمده تابع زيان درسناريوهاي مختلف شبيه سازي شده است. نتيجه شبيه سازي هاي مذكور اين است كه درشرايط فعلي اقتصاد كشور رژيم ارزي ميخكوب خزنده مبتني بر ppp مناسب نيست. اما براي اين كه رژيم مذكور با كمترين هزينه (كمترين واريانس درتوليد و قيمت) اجرا شود، بايد تمامي شرايط زير تأمين شود:        1- نرخ ارز دوسال يك بار مبتني بر ppp تعديل شود؛ 2- سياست پولي هماهنگ با رژيم ارزي اعمال شود؛ 3- سياست پولي مذكور به طور كامل معتبر و مورد اعتماد بخش خصوصي باشد؛ 4- سياست درآمدي به طور موفق ازطريق كاهش شوك هاي دستمزد اجرا شود؛ 5- تفاضل سطح عمومي قيمت هاي داخل و خارج به حدود نصف كاهش يابد. مادامي كه تمامي شرايط فوق تأمين نشده است، رژيم ارزي ثابت در تثبيت توليد و قيمت مناسبتر است.  
 

Keywords:      كد مقاله:77944