ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم انسانی كاربرد ماليات ها و يارانه ها در كاهش آلودگي صنايع در استان تهران

كاربرد ماليات ها و يارانه ها در كاهش آلودگي صنايع در استان تهران

مقالات - علوم انسانی

1381
صادقي حسين,حيدري علي عباس
 
 
  اقتصاد محيط زيست نقش كليدي در به كارگيري ابزارهاي مديريت منابع طبيعي و محيط زيست ايفا مي كند. ارزيابي اهميت اقتصادي نابودي محيط زيست و يافتن علل اقتصادي اين انحطاط و ارايه انگيزه هاي اقتصادي لازم جهت كند يا متوقف كردن اين روند، درحيطه فعاليت اقتصاد محيط زيست قرار دارد. سياست هاي حمايت ازمحيط زيست را مي توان ازطريق ابزارهاي اقتصادي، از قبيل يارانه ها و ماليات ها، سيستم هاي سپرده و مجوزهاي آلودگي قابل مبادله و ابزارهاي قانوني مانند استانداردها وهمچنين ازطريق ابزارهاي با هدف مشاركت داوطلبانه، اعمال نمود. دراين مقاله كاربرد ماليات ها و يارانه ها در كاهش آلودگي صنايع استان تهران مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است اگر نظام جمع آوري ماليات كشور كارآمد باشد، ابزارهاي مالياتي (ماليات برنهاده ، ماليات بر محصول، ماليات بر فرآيند توليد و ماليات بر مواد متصاعد) مي توانند نقش مؤثري دركاهش آلودگي صنايع استان داشته باشند. از طرف ديگر اعطاي يارانه به صورت كمك هاي بلاعوض يا وام هاي تبصره اي (تسهيلات وام هاي تكليفي) به صنايعي كه ايجاد سيستم تصفيه و نصب تجهيزات كنترل آلودگي در آنها به سادگي امكان پذير نيست، امري ضروري به نظر مي رسد. تسهيلات فوق، انگيزه خريد و نصب تجيهزات كنترل آلودگي را درصاحبان صنايع افزايش داده و لذا ميزان آلودگي ايجاد شده در عمل كاهش خواهد يافت.    
 

Keywords:      كد مقاله:77945