ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم انسانی مدل هدانيك تعيين قيمت مسكن در مناطق شهري ايران

مدل هدانيك تعيين قيمت مسكن در مناطق شهري ايران

مقالات - علوم انسانی

1381
عسگري علي,قادري جعفر
 
 
  تعيين و برآورد قيمت مسكن در مناطق شهري از اهميت زيادي براي برنامه ريزان وتصميم گيران برخوردار است. اين برآورد به ويژه اگر بتواند سهم عوامل تأثيرگذار در ارزش را به خوبي منعكس نمايد، ميتواند در برنامه ريزي و تصميم گيري در بسياري از سياست هاي شهري و منطقه اي مورد استفاده قرار گيرد. ناهمگني مسكن و تأثير پذيري قيمت آن از خصوصيات و ويژگيهايش سبب شده تا از چند دهه گذشته استفاده از تابع هدانيك براي برآورد قيمت مسكن رايج شود. در اين مقاله با بهره گيري از فرم هاي خطي، نيمه لگاريتمي، لگاريتمي دوبل و مدل كاكس – باكس تأثير هر كدام از ويژگي هاي مختلف واحد مسكوني بر قيمت آن با استفاده از تابع هدانيك مورد بررسي قرار گرفته و قيمتهاي ضمني هر ويژگي محاسبه شده است. داده هاي اين مطالعه از پرسشنامه هاي هزينه و درآمد 12320 خانوار نمونه شهري كشور كه توسط مركز آمار ايران در سال 1379 جمع آوري شده، استخراج شده است. 
 

Keywords:      كد مقاله:77946