ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی فنی و مهندسی گسل هاي جنبا و قطعه بندي پهنه گسلي قم - زفره در گستره ميان زفره تا شمال کاشان

گسل هاي جنبا و قطعه بندي پهنه گسلي قم - زفره در گستره ميان زفره تا شمال کاشان

مقالات - فنی و مهندسی

1387
جمالي فرشاد,حسامي آذر خالد,قرشي منوچهر
 
 
 پهنه گسلي قم - زفره از ديرباز به عنوان يکي از گسل هاي اصلي گستره ايران مرکزي شناخته شده است. در اين مقاله با استفاده از تصاوير ماهواره اي، عکس هاي هوايي و بررسي هاي صحرايي، هندسه و سازوکار قطعه هاي گسلي در راستاي اين پهنه در حدفاصل زفره تا شمال کاشان بررسي شده است.
جابه جايي بستر رودخانه ها و مخروط افکنه هاي آبرفتي مشاهده شده بر روي تصاوير ماهواره اي و هوايي، همراه با بازديدهاي صحرايي، نشانگر وجود حرکت راستالغز راست بر در طول اين پهنه گسلي است. افزون بر اين، بررسي عوارض ريخت شناختي همراه با برونزدهاي گسلي بررسي شده در طول اين پهنه گسلي بر وجود يک مولفه معکوس با شيب به سمت باختر دلالت دارد که در نتيجه آن، بلوک باختري نسبت به بلوک خاوري فرايش يافته است. بر پايه تفاوت هاي ريخت زمين ساختي و تغييرات مشاهده شده در روند اين ساختار، سه قطعه گسلي با نام هاي زفره، کاشان و راوند در طول اين پهنه گسلي در ناحيه مورد مطالعه شناسايي شده است. معرفي اين سه قطعه گسلي از ديدگاه برآورد خطر زمين لرزه در ناحيه کاشان اهميت بسيار دارد.
 

Keywords:  گسل هاي جنبا، لرزه زمين ساخت، ريخت زمين ساخت، قطعه بندي، پهنه گسلي قم - زفره    كد مقاله:82356