ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی فنی و مهندسی سنجش و تحليل بهينه فرايندهاي غيرمستقيم ابزارسازي سريع به روش تحليل سلسله مراتبي (ahp)

سنجش و تحليل بهينه فرايندهاي غيرمستقيم ابزارسازي سريع به روش تحليل سلسله مراتبي (ahp)

مقالات - فنی و مهندسی

1386
خويي يگانه,ميرحسيني سيدحسين,سيمچي عبدالرضا
 
 
 فناوري نمونه سازي سريع يکي از جذاب ترين روش هايي است که براي تسريع مراحل طراحي و ساخت قطعات صنعتي به کار مي رود. گسترش کاربرد اين فناوري در ابزارسازي سريع به حدي است که امروزه از آن به عنوان يکي از عناصر اصلي ساخت و توليد نام مي برند. با اين وجود، تعدد بسيار زياد روش ها با قابليت هاي متفاوت، و تنوع محصولات توليدي به گونه اي است که انتخاب روش بهينه با توجه به نيازهاي صنعت کاري دشوار و توام با ريسک سرمايه گذاري است. در اين پژوهش فرايند تحليل سلسله مراتبي (ahp) براي مقايسه و تحليل قابليت هاي فرايندهاي مختلف ابزارسازي سريع به روش غيرمستقيم با توجه به شرايط کشور مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مطالعه موردي اين عمليات در واحد نمونه سازي سريع شرکت ساپکو اجرا شد که نتايج حاصل در اين نوشتار ارايه مي شود.
 

Keywords:      كد مقاله:82359