ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی فنی و مهندسی تصميم گيري چندشاخصه در رتبه بندي طرحهاي تامين آب شهري

تصميم گيري چندشاخصه در رتبه بندي طرحهاي تامين آب شهري

مقالات - فنی و مهندسی

1387
ميان آبادي حجت*,افشار عباس
 
* دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران
 
 رشد سريع جمعيت در شهرها و افزايش تقاضاي آب شهري (شرب و بهداشتي) نيازمند اجراي طرحهاي بلند مدت تامين آب شهري است. بنابراين استفاده از مدل هاي تصميم گيري چندشاخصه در ارزيابي طرحهاي تامين آب شهري ضروري است. روشهاي متعددي براي تصميم گيري چندشاخصه بسط داده شده اند. هدف از اين مطالعه، بررسي کاربرد تصميم گيري چندشاخصه در تامين آب شهري و تاثير انتخاب روش تصميم گيري در رتبه بندي نهايي گزينه هاست. سه روش تصميم گيري ميانگين گيري وزني مرتب شده استقرايي، تخصيص خطي و topsis براي بررسي طرحهاي تامين آب شهري زاهدان، به عنوان يک مطالعه موردي مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج بررسي نشان مي دهد که انتخاب روش تصميم گيري تاثير بسزايي در رتبه بندي گزينه ها داشته و براي يک مساله يکسان، انتخاب هر روش از روشهاي موجود ممکن است نتايج متفاوتي در برداشته باشد. لذا ضروري است روش مناسب تصميم گيري با توجه به شرايط مساله، نوع داده ها و ارزيابي هاي صورت گرفته اتخاذ و گزينه نهايي پس از بررسي نتايج حاصل از روشهاي مختلف انتخاب گردد.
 

Keywords:      كد مقاله:82360