ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی فنی و مهندسی يك روش يادگيري جديد براي افزايش كارايي سيستم طبقه بندي مركب

يك روش يادگيري جديد براي افزايش كارايي سيستم طبقه بندي مركب

مقالات - فنی و مهندسی

1385
نبوي كريزي سيدحسن,كبير احسان اله
 
 
  يادگيري دسته جمعي يک رويکرد موثر در يادگيري ماشيني است كه به منظور بهبود كارايي سيستم بازشناسي الگو استفاده مي شود. براي آنكه اين نوع يادگيري مفيد واقع شود بايد خطاهاي طبقه بندهاي پايه با يكديگر متفاوت باشند. راهكارهاي ايجاد تفاوت در خطا، به دو گروه ضمني و صريح تقسيم مي شوند. در اين تحقيق روش جديدي از نوع صريح براي ايجاد گوناگوني در طبقه بندهاي يك سيستم مركب ارايه مي شود. در اين روش، معيار تازه اي از گوناگوني در فرايند يادگيري سيستم مركب به كار گرفته مي شود. در روش پيشنهادي، شباهت بين خطاي هر طبقه بند با طبقه بندهاي ديگر به صورت يك مولفه در تابع خطاي آن طبقه بند منظور شده و در الگوريتم يادگيري آن ايفاي نقش مي كند. نتايج آزمايش هاي ما بر روي چند مجموعه داده متداول، براي حالتي كه طبقه بندهاي پايه از نوع شبكه هاي عصبي باشند، نشان مي دهند كه روش پيشنهادي ما باعث افزايش كارايي سيستم طبقه بندي مركب نسبت به روش هاي مشابه آن مي شود.
 

Keywords:      كد مقاله:82380