ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی فنی و مهندسی يك روش دو مرحله اي براي تركيب طبقه بندها

يك روش دو مرحله اي براي تركيب طبقه بندها

مقالات - فنی و مهندسی

1387
نبوي كريزي سيدحسن,كبير احسان اله
 
 
 يادگيري دسته جمعي، يک رويکرد موثر در يادگيري ماشيني است كه در آن با تركيب نتايج چند طبقه بند سعي مي شود تقريب بهتري از يك طبقه بند بهينه فراهم شود. براي آنكه تركيب نتايج طبقه بندها مفيد واقع شود بايد طبقه بندهاي پايه ضمن برخورداري از كارآيي قابل قبول، داراي خطاهاي متفاوتي بوده و قاعده مناسبي براي تركيب نتايج آنها به كار گرفته شود. در اين مقاله يك روش دو مرحله اي براي تركيب نتايج طبقه بندها پيشنهاد مي شود كه در مرحله اول آن، با روش اختلاط خبره ها يك مجموعه طبقه بند با خطاهاي متفاوت ايجاد مي شود و در مرحله دوم با استفاده از الگوريتم بهينه سازي گروه ذرات، وزن هاي بهينه براي تركيب خطي نظرات آنها پيدا مي شوند. نتايج آزمايش هاي ما بر روي چند مجموعه داده متداول، نشان مي دهند كه روش پيشنهادي ما باعث افزايش كارآيي سيستم طبقه بندي مركب نسبت به روش هاي يادگيري مستقل و روش اختلاط خبره ها مي شود.
 

Keywords:      كد مقاله:82381