ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی فنی و مهندسی طراحي يك مدل تلفيقي براي انتخاب تامين كننده و تخصيص سفارشات با استفاده از روش استدلال موردگرا و برنامه ريزي رياضي چند هدفه

طراحي يك مدل تلفيقي براي انتخاب تامين كننده و تخصيص سفارشات با استفاده از روش استدلال موردگرا و برنامه ريزي رياضي چند هدفه

مقالات - فنی و مهندسی

1385
فائز فرهاد,قدسي پور سيدحسن,فاطمي قمي سيدمحمدتقي*
 
* دانشکده مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي اميرکبير
 
 انتخاب تامين کنندگان و تخصيص سفارشات همواره به عنوان يکي از مهمترين وظايف مديريت پشتيباني شرکتها مطرح بوده است. نظر به تاثير فراوان انتخاب فروشندگان مناسب در عملكرد شرکتها، اين موضوع مورد توجه محافل علمي قرار گرفته و تا کنون مدلهاي مفهومي و تحليلي متعددي براي آن پيشنهاد و بکار گرفته شده است. مدل ارائه شده در اين نوشتار که بر اساس فرآيند عملي انتخاب تامين کنندگان در محيط هاي واقعي شکل گرفته، ابتدا بکمک روش استدلال موردگرا ياcase-based reasoning (cbr)  که بر مبناي استفاده از تجربيات مشابه گذشته براي حل مسائل مشابه جديد استوار است، به شناسايي و تهيه ليست مختصري از تامين کنندگان واجد شرايط و معيارهاي عمومي مد نظر خريدار از ميان تامين کنندگان بالقوه پرداخته مي شود. آنگاه اطلاعات دقيق تري از شرايط فروش تامين کنندگان منتخب اوليه استعلام و بکمک يک مدل برنامه ريزي رياضي چند هدفه مورد ارزيابي نهايي قرار مي گيرند. نتيجه حاصله فهرست نهايي تامين کنندگان منتخب و ميزان خريد از هر کدام را مشخص مي نمايد. در اين تحقيق، بطور مشخص نحوه ايجاد يک مدل تلفيقي مبتني بر cbr و برنامه ريزي رياضي براي شناسايي و ارزيابي تامين کنندگان و تخصيص سفارشات توضيح داده شده و قابليت آن در محيط هاي واقعي تشريح شده است.
 

Keywords:      كد مقاله:82389