ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی فنی و مهندسی توسعه دو مدل رياضي کارا براي مساله کوله پشتي چند انتخابي فازي

توسعه دو مدل رياضي کارا براي مساله کوله پشتي چند انتخابي فازي

مقالات - فنی و مهندسی

1387
نوجوان مجيد*
 
* گروه مهندسي صنايع، دانشكده فني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب
 
 در اين مقاله دو مدل براي توسعه مساله کوله پشتي چند انتخابي فازي 1-0 پيشنهاد شده است. در اولين مدل محدوديتهاي انتخاب اشيا در مساله کوله پشتي چند انتخابي 1-0 به صورت فازي در نظر گرفته شده و اين مدل با استفاده از روش برنامه ريزي خطي فازي حل شده است. مدل دوم نيز با توسعه مدل اول به گونه اي تعيين شده است که وابستگي کافي در اشيا انتخاب شده در ترکيب وجود داشته باشد. مقايسه مدلهاي پيشنهاد شده در اين مقاله و مدلهاي اوليه مساله کوله پشتي چند انتخابي فازي نشان مي دهد که آنها کارايي بهتري از مدلهاي اوليه داشته و استفاده از آنها خصوصا در مسايل واقعي که داراي ابعاد بزرگ هستند، بر مدلهاي اوليه برتري دارد.
 

Keywords:  مساله کوله پشتي چند انتخابي 1-0، مساله کوله پشتي چند انتخابي فازي 1-0، مجموعه هاي فازي، برنامه ريزي خطي فازي    كد مقاله:82390