ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی فنی و مهندسی پيش بيني فشار در شبكه هاي آبرساني با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و استنتاج فازي

پيش بيني فشار در شبكه هاي آبرساني با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و استنتاج فازي

مقالات - فنی و مهندسی

1384
كارآموز محمد,تابش مسعود,نظيف سارا,مريدي علي
 
 
 فشار نقاط مصرف در شبکه هاي آب رساني يکي از مهم ترين پارامترهاي هيدروليکي است که مي تواند در مديريت بهينه شبکه هاي توزيع آب مورد استفاده قرار گيرد. از آن جايي که فشار، اثرات متفاوتي بر پارامترهاي مختلف مديريت شبکه همچون عملکرد هيدروليکي، قابليت اطمينان، پايداري شبکه و نشت دارد، لذا شناسايي روند تغييرات و تعيين ميزان آن از اهميت بسياري در سطوح مختلف مديريتي برخوردار است. بخش قابل توجهي از آب ورودي به شبکه هاي توزيع آب شهري به صورت نشت به هدر مي رود. وجود نشت در شبکه هاي آب رساني موجب اتلاف منابع و سرمايه صرف شده در توليد، انتقال، تصفيه و توزيع آب، ايجاد مشکلات کيفي در آب شرب به علت ورود آلودگي به شبکه توزيع آب از محل نشت و غيره مي شود. با توجه به نقش حياتي آب در زندگي و کمبود منابع آب قابل شرب و هم چنين هزينه هاي گزاف فراهم نمودن آب شرب سالم، بايد سعي شود تا تلفات آب به حداقل رسانده شود. براي اين منظور و با توجه به تاثير متقابل نشت و فشار بر يکديگر، ابتدا لازم است تا در هر نقطه بتوان ميزان نشت را با توجه به فشار موجود تعيين کرد. با توجه به قابليت ها و مزاياي شبکه عصبي و سهولت استفاده از آن به عنوان يک ابزار کار، در اين مقاله سعي شده تا مدل شبکه عصبي براي تعيين فشار در هر نقطه با توجه به ارتفاع مخزن، ارتفاع نقطه، و ميزان مصرف با لحاظ کردن موجود در آن نقطه تدوين شود. در اين مقاله تغييرات فشار در قسمتي از شبکه توزيع آب شهر تهران با استفاده از مدل epanet2.0 شبيه سازي شده است. براي اين منظور از دو مدل شبکه عصبي و همچنين ترکيب شبکه عصبي با منطق فازي استفاده شده و نتايج حاصل از آن ها با نتايج مدل تحليل هيدروليکي و نيز با يکديگر مقايسه شده و توانايي مدل هاي شبکه عصبي در پيش بيني فشار نشان داده شده است.
 

Keywords:      كد مقاله:82391