ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی فنی و مهندسی الگوريتم vs-cma براي سيستم آرايه اي تطبيقي در محيط مخابرات سيار مبتني بر cdma

الگوريتم vs-cma براي سيستم آرايه اي تطبيقي در محيط مخابرات سيار مبتني بر cdma

مقالات - فنی و مهندسی

1385
داداش زاده غلام رضا,جداري اسرافيل,حكاك محمد,كمره اي محمود
 
 
  يکي از محدوديت هاي اساسي در پياده سازي الگوريتم cma سنتي فيدينگ سيگنال دريافتي توسط المان آنتن آرايه اي در ايستگاه پايه مي باشد. در اين مقاله سيگنال cdma دريافتي توسط المان هاي آنتن آرايه اي با ارايه يک مدل کانال برداري مناسب محاسبه شده است. در الگوريتم پيشنهادي به منظور دستيابي به مشخصه بهتر، سيگنال cdma دريافتي توسط المان آنتن آرايه اي بعد از جمع شدگي وارد واحد پردازشگر مي گردد. جهت آشکارسازي سيگنالي که دچار فيدينگ شده از cma با پله متغير استفاده مي شود. در اين مقاله تابع هزينه مفروضي به منظور دستيابي به مشخصه بهتر در استخراج سيگنال cdma، با توجه به تکنيک pcm سيگنال ورودي با پله متغير، مورد مطالعه واقع شده، که منجر به الگوريتم بهتري از نظر همگرايي و همزماني گرديده است. بررسي پترن تشعشعي و مقايسه آن با cma سنتي براي آرايه خطي يکنواخت در حضور تعداد و نوع خوشه هاي مختلف، بيانگر عملکرد مناسب الگوريتم در رهگيري منبع سيگنال در محيط مخابرات سيار cdma مي باشد. مقايسه نسبت سيگنال به نويز محاسبه شده در خروجي الگوريتم با cma سنتي و حالت ايده آل، انطباق مطلوب نتايج بدست آمده را نشان مي دهد. در ضمن مشخصه خطاي بيت ارسالي (ber) الگوريتم براي مدولاسيون dbpsk بدست آمده است.
 

Keywords:      كد مقاله:82392