ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی فنی و مهندسی اثبات پايداري ماهواره چرخان با عملگرهاي مغناطيسي به كمك قانون كنترل لغزشي پيوسته

اثبات پايداري ماهواره چرخان با عملگرهاي مغناطيسي به كمك قانون كنترل لغزشي پيوسته

مقالات - فنی و مهندسی

1382
بلندي حسين,قرباني واقعي بهمن
 
 
 بطور كلي ماهواره ها، بدليل ساختار و اجزاي به كار رفته در آنها، داراي ديناميك غير خطي با وجود عدم قطعيت و محدوديتهاي ناشي از عملگرها مي باشند. بهمين جهت همواره استفاده از قوانين كنترل مقاوم و پايداري آنها مد نظر بوده است. در اين مقاله با استفاده از كنترل لغزشي به عنوان يك قانون كنترل مقاوم، ضمن كاهش اثر محدوديت عملگرها و عدم قطعيت هاي ديناميكي، پايداري كلي ماهواره اثبات مي گردد. در اين راستا پس از استخراج ديناميك و سينماتيك ماهواره بر اساس كواترنيون، سطح لغزش طراحي و پايداري آن با استفاده از تئوري لياپونف اثبات مي  گردد. در ادامه با نشان دادن عدم تضمين پايداري قانون كنترل لغزشي ناپيوسته، پايداري كلي ماهواره هاي چرخان با طراحي قانون كنترل لغزشي پيوسته ثابت شده و در نهايت با شبيه سازي بر روي يك ماهواره چرخان با در نظر گرفتن ملاحظات عملي، صحت عملكرد طراحي انجام شده، نشان داده مي شود.
 

Keywords:  ديناميك و سينماتيك ماهواره‌هاي چرخان، عملگرهاي مغناطيسي، كواترنيون، كنترل لغزشي    كد مقاله:82398