ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی کشاورزی تاثير رژيم هاي آبياري و تراکم کاشت بر عملکرد، کارآيي مصرف آب و کيفيت دانه سه رقم سويا در کشت تابستانه در شرايط آب و هوايي کرمان

تاثير رژيم هاي آبياري و تراکم کاشت بر عملکرد، کارآيي مصرف آب و کيفيت دانه سه رقم سويا در کشت تابستانه در شرايط آب و هوايي کرمان

مقالات - کشاورزی

1384
خواجويي نژاد غلام رضا,كاظمي حمداله,آلياري هوشنگ,جوان شير عزيز,آروين سيدمحمدجواد
 
 
 اين بررسي به منظور تعيين اثر رژيم هاي مختلف آبياري و تراکم کاشت بر ميزان عملکرد و کيفيت دانه در سه رقم سويا، طرح اسپليت فاکتوريل براساس بلوک هاي کامل تصادفي، در سه تکرار و به مدت دو سال اجرا گرديد. براساس نتايج به دست آمده از اين پژوهش، ميزان عملکرد دانه و هم چنين ميزان روغن و پروتئين موجود در دانه، در هر دو سال آزمايش تحت تاثير سطوح مختلف آبياري، تراکم کاشت و رقم قرار گرفت. مقادير حداکثر و حداقل عملکرد دانه در بوته و در واحد سطح به ترتيب در تيمارهاي آبياري i2 و i4  به دست آمد. علاوه بر آن، مقادير حداکثر و حداقل عملکرد دانه در بوته به ترتيب در تراکم هاي کاشت d1 و d4 و در واحد سطح به ترتيب در تراکم هاي کاشت d3 و d1 حاصل شد. در بين ارقام نيز، حداکثر عملکرد دانه، هم در بوته و هم واحد سطح، به رقم v2 و حداقل آن به رقم v3 تعلق داشت. درصد روغن دانه در تيمارهاي d1, i1 و v2 حداکثر و در تيمارهاي d4, i4 و v3 حداقل بود، در صورتي که درصد پروتئين دانه در تيمارهاي d4, i4 و v1 بيشترين و در تيمارهاي d1, i1 و v3 کمترين ميزان بود. بالاترين کارآيي مصرف آب در تيمار آبياري i3 و کمترين آن در تيمار آبياري i1 حاصل شد. بالاترين کارآيي مصرف آب براساس عملکرد بيولوژيک در رقم v2 و براساس عملکرد دانه در رقم  v1 به دست آمد، در صورتي که کمترين کارآيي مصرف آب براساس بيولوژيک و دانه به ترتيب به ارقام v1 و v3 تعلق داشت. جهت افزايش توليد عملکرد در واحد سطح، اعمال تيمارهاي i2v2d3 توصيه مي شود.
 

Keywords:      كد مقاله:86850