ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی کشاورزی تغييرات فعاليت فتوسنتزي و آنزيمي کاهو تحت تاثير سميت کادميم

تغييرات فعاليت فتوسنتزي و آنزيمي کاهو تحت تاثير سميت کادميم

مقالات - کشاورزی

1387
حقيقي مريم,كافي محسن,تقوي تكتم السادات*,كاشي عبدالكريم,ثواقبي فيروزآبادي غلام رضا
 
* گروه علوم باغباني، گروه خاكشناسي، دانشگاه تهران
 
 براي بررسي تغييرات فعاليت آنزيمي و فتوسنتزي کاهو تحت تنش کادميم آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با 7 تکرار در محل گلخانه تحقيقاتي دانشگاه جه جيانگ چين در محيط کشت هيدروپونيک طرح ريزي شد. کادميم در 3 غلظت صفر، 2، 4 ميلي گرم در ليتر به صورت کلريد کادميم به محلول غذايي اضافه شد. سپس شاخصهاي مربوط به فتوسنتز (تعرق، هدايت روزنه اي، هدايت مزوفيلي، دي اکسيد کربن داخل روزنه اي)، تغييرات فعاليت آنزيمهاي اکسيداني (پرکسيداز و سوپر اکسيد دسموتاز)، کلروفيل، زي توده گياه، ضريب انتقال عناصر، طول و تعداد برگ اندازه گيري شد. نتايج اين آزمايش نشان داد که کادميم و افزايش غلظت آن با افزايش فعاليت آنتي اکسيدانهاي پرکسيداز و سوپر اکسيد دسموتاز کاهش زي توده و کاهش طول برگ همراه مي باشد. اثرات سمي افزايش کادميم با گذشت زمان بر روي فاکتورهاي رشدي متفاوت است اما همه شاخصهاي رشدي اندازه گيري شده مانند کلروفيل ، فتوسنتز، تعرق، هدايت روزنه اي، دي اکسيد کربن داخل روزنه اي در اثر تنش کادميم کاهش يافته اند با افزايش غلظت کادميم ضريب انتقال کادميم به گياه نيز افزايش مي يابد.
 

Keywords:  فتوسنتز، کلروفيل، روزنه، آنتي اکسيدان، كادميم، کاهو    كد مقاله:86943