ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی کشاورزی مطالعه توارث پروتئين و برخي صفات ديگر در گندم نان تحت شرايط معمول رطوبتي و تنش خشکي

مطالعه توارث پروتئين و برخي صفات ديگر در گندم نان تحت شرايط معمول رطوبتي و تنش خشکي

مقالات - کشاورزی

1386
اطمينان عليرضا*,بي همتا محمدرضا,شاه نجات بوشهري علي اكبر,زالي عباس علي,پيغمبري سيدعلي
 
* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمانشاه
 
 به منظور ارزيابي و تعيين نوع عمل ژنها و ميزان وراثت پذيري صفات درصد و عملکرد پروتيين دانه و برخي صفات ديگر در گندم نان، هفت رقم تجاري شامل ارقام اترک، خزر، تجن، بزوستايا، فلات، گلستان و مهدوي به صورت دي الل تلاقي داده شدند. والدين و 21 نتاج f1 حاصل از تلاقي ديالل يک طرفه بين آنها در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار تحت دو شرايط نرمال آبياري و تنش خشکي در مزرعه کشت گرديدند. نتايج حاصل از تجريه واريانس حاکي از وجود اختلاف معني داري بين ژنوتي هاي مورد بررسي از لحاظ صفات مورد مطالعه بود. جهت انجام تجزيه ديالل از دو روش گريفينگ و هيمن- جينکز استفاده گرديد. تجزيه واريانس ترکيب پذيري عمومي (gca) و ترکيب پذيري خصوصي (sca) با استفاده از روش 2 مدل 1 گريفينگ انجام شد. نتايج حاصل نشان داد که ميانگين مربعات ترکيب پذيري عمومي و خصوصي براي تمام صفات در هر دو شرايط معمول آبياري و تنش خشکي از نظر آماري معني دار بود که بيانگر نقش توام اثرات افزايشي و غيرافزايشي در کنترل اين صفات است. از سوي ديگر نتايج حاکي از آن بود که در کنترل صفت درصد پروتيين دانه عمدتا اثرات افزايشي و در کنترل صفات عملکرد دانه و عملکرد پروتيين دانه هر دو اثرات افزايشي و غيرافزايشي نقش دارند. مقدار وراثت پذيري خصوصي صفات بين 21 تا 67 درصد بدست آمد که در اين ميان صفات ارتفاع بوته داراي بيشترين وراثت پذيري بود. همچنين برآورد وراثت پذيري عمومي 78% و خصوصي 59% براي درصد پروتيين دانه نشان دهنده راندمان بالاي انتخاب براي اين صفت مي باشد. اما با توجه به وراثت پذيري پايين صفت عملکرد پروتيين در دو شرايط عادي و تنش خشکي (21 تا 26 درصد) راندمان بالايي جهت انتخاب براي اين صفت انتظار نمي رود. در مجموع ميتوان چنين نتيجه گيري نمود که در کنترل صفت درصد پروتيين دانه فقط جز افزايشي موثر بوده در حاليکه در مورد صفات عملکرد دانه و عملکرد پروتيين دانه، ارايه يک مدل افزايشي - غالبيت مي تواند مناسب تر باشد. از سوي ديگر مقايسه الگوي نواري حاصل ازالکتروفورز پروتيينهاي ذخيره بذر نمونه هاي بدست آمده از شرايط عادي رطوبتي با نمونه هاي تحت تنش خشکي نشان داد که واکنش خشکي تاثيري بر الگوهاي نواري نداشته و تنها شدت و ضعف نوارها با هم تفاوت دارد.
 

Keywords:  پروتيين، دي آلل، گندم، تنش خشکيف الکتروفورز    كد مقاله:86945