ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی کشاورزی نقش توامان قطر و تراكم ريشه درخت بيد بر مقاومت برشي خاك

نقش توامان قطر و تراكم ريشه درخت بيد بر مقاومت برشي خاك

مقالات - کشاورزی

1388
داوودي محمدهادي,فاطمي عقدا سيدمحمود
 
 
 پايدارسازي ترانشه هاي طبيعي و دامنه هاي مستعد لغزش از نظر ايمني شهروندان، حفظ محيط زيست، مهندسي رودخانه و منابع طبيعي حايز اهميت است. استفاده از ريشه درختان به منظور تقويت توده هاي خاک از راهكارهاي مناسبي است كه مورد توجه محققان بسيار قرار گرفته است. در اين تحقيق، اثر توأم قطر و تراكم ريشه بر مقاومت برشي خاك مورد بررسي قرار مي گيرد. هجده آزمايش برش مستقيم بر جا در خاک داراي ريشه درخت بيد(biddow)  انجام و نتايج آن با خاک بدون ريشه مقايسه شد. پارامتر جديدي به نام «شاخص قطر - تراکم ريشه»(rddi)  تعريف شد که بازتاب کننده پراکنش قطر و تراکم ريشه در خاک است. نتايج نشان داد كه با افزايشrddi  چسبندگي ظاهري خاك و در نتيجه مقاومت برشي خاك زياد و بالعکس زاويه اصطكاك داخلي خاك كاهش مي يابد، اما از آنجا که ميزان اين تغييرات قابل ملاحظه نيست در مجموع مقاومت برشي توده مسلح شده به ريشه افزايش مي يابد. در پايان به منظور استفاده مهندسان طراح، روابط کاربردي براي محاسبه مقاومت برشي افزوده شده به خاک ارايه شده است.
 

Keywords:  پايدارسازي دامنه، مقاومت برشي خاك، چسبندگي ظاهري، زاويه اصطكاك داخلي، قطر ريشه، تراکم ريشه    كد مقاله:87072