ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی کشاورزی اثر کلريد کلسيم و پرتوتابي uv-c بر کيفيت و عمر انباري ميوه هلو رقم «البرتا»

اثر کلريد کلسيم و پرتوتابي uv-c بر کيفيت و عمر انباري ميوه هلو رقم «البرتا»

مقالات - کشاورزی

1387
غلاميان ماندانا,معلمي نوراله,عالم زاده انصاري ناصر,صدرزاده محمد
 
 
  هلو از جمله ميوه هاي داراي تنفس خودرس بوده و عمر انباري آن محدود مي باشد. در اين پژوهش کيفيت و عمر انباري ميوه هلو رقم «البرتا» با استفاده از پرتو فرابنفش (uv-c) داراي طول موج 254 نانومتر در سه زمان صفر (شاهد)، 5 و 15 دقيقه و همچنين غوطه وري در کلريد کلسيم با سه غلظت صفر (شاهد)، 1 و 3% مورد بررسي قرار گرفت. از هر تيمار به فاصله زماني 15 روز يکبار و در مجموع سه بار نمونه برداري انجام شد. صفاتي که در اين آزمايش مورد بررسي قرار گرفتند شامل سفتي بافت ميوه، درصد مواد جامد محلول (tss)، اسيديته قابل تيتراسيون (ta)، نسبت ph, tss/ta آب ميوه، درصد کاهش وزن ميوه و ميزان پوسيدگي بودند. پژوهش در يک آزمايش فاکتوريل با طرح پايه به طور کامل تصادفي با 3 تکرار انجام شد. نتايج نشان داد که سفتي بافت در ميوه هاي که به مدت 15 دقيقه در معرض پرتو قرار گرفته بودند نسبت به ميوه هاي شاهد و ميوه هاي پرتوتابي شده به مدت 5 دقيقه بيشتر بود. پرتوتابي همچنين اثر معني داري بر ميزان پوسيدگي ميوه داشت. بيشترين ميزان پوسيدگي مربوط به تيمار شاهد بود. پرتوتابي روي ساير صفات تاثيري نداشت. سفتي بافت در ميوه هاي تيمار شده با کلريد کلسيم 3% نسبت به ميوه هاي شاهد و ميوه هاي غوطه ور در کلريد کلسيم 1% بيشتر بود. با افزايش درصد کلسيم، اسيديته قابل تيتراسيون افزايش يافت. تاثير کلريد کلسيم روي درصد کاهش وزن ميوه و همچنين ميزان پوسيدگي معني دار بود. کمترين ميزان کاهش وزن و همچنين کمترين ميزان پوسيدگي مربوط به تيمار کلريد کلسيم 3% بود. کلريد کلسيم روي ساير صفات اثر معني دار نداشت.
 

Keywords:  «البرتا»، پرتوتابي فرابنفش، غوطه وري، کلريد کلسيم    كد مقاله:87073