ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی کشاورزی تنوع بيماريزايي در قارچ didymella rabiei، عامل بيماري برق زدگي نخود در استان هاي ايلام و كرمانشاه

تنوع بيماريزايي در قارچ didymella rabiei، عامل بيماري برق زدگي نخود در استان هاي ايلام و كرمانشاه

مقالات - کشاورزی

1388
نوراللهي خشنود,جوان نيك خواه محمد,نقوي محمدرضا,اخوت سيد محمد
 
 
 برق زدگي يکي از مهمترين بيماري هاي نخود در استانهاي ايلام و کرمانشاه است که توسط قارچ آسکوميستي didymella rabiei  ايجاد مي شود. براي تعيين تنوع بيماري زايي در جمعيت قارچ از گياهان آلوده در مزارع مختلف نمونه برداري صورت گرفت و در آزمايشگاه با استفاده از محيط کشت آرد نخود، دکستروز، آگار تعداد 100 جدايه از نمونه هاي آلوده جداسازي گرديد. جدايه ها بر اساس محل جمع آوري، به 10 گروه تقسيم شدند. از هرکدام از اين 10 گروه يک جدايه به طور تصادفي به عنوان نماينده انتخاب و بيماريزايي آنها روي دوازده رقم افتراقي نخود در قالب طرح بلوک کاملا تصادفي در شرايط گلخانه آزمايش شد. مايه زني با غلظت 105 × 2 اسپور در ميلي ليتر از قارچ رويش يافته بر روي محيط کشت (csmda) ده روزه، روي گياهچه هاي دو هفته اي انجام شد. 21 روز بعد از مايه زني، شدت بيماريزايي اين جدايه ها بر روي ارقام ارزيابي شد و بر اساس عکس العمل ارقام افتراقي، هشت گروه بيماريزايي بين ده جدايه تشخيص داده شد. نتايج نشان داد که گروه هاي بيماريزايي مختلف در مناطق مختلف اين دو استان پراکنده هستند و جمعيت قارچ عامل بيماري برق زدگي نخود از چندين گروه بيماريزايي تشکيل شده است. اين يافته مي تواند براي استفاده در برنامه هاي به نژادي و توليد ارقام مقاوم مفيد باشد.
 

Keywords:  بيماري، ميزبان، didymella rabiei، واکنش ارقام، گروه بيماريزايي    كد مقاله:87201