ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی کشاورزی نيازهاي گرمايي زنبور سياه مغزخوار پسته (eurytoma plotnikovi nikolskaya) پس از زمستان گذراني

نيازهاي گرمايي زنبور سياه مغزخوار پسته (eurytoma plotnikovi nikolskaya) پس از زمستان گذراني

مقالات - کشاورزی

1380
بصيرت مهدي,سيدالاسلامي حسين
 
 
 در زمستان سال 1375، ميوه هاي پسته بسيارآلوده، براي انجام آزمايش هاي تعيين آستانه كمترين دما و دماي يكنواخت، از منطقه برخوار اصفهان جمع آوري گرديد. آستانه كمترين دما با استفاده از روش هاي تعيين درجه رشد و كمترين ضريب تغييرات دماي موثر به دست آمد. هم چنين، دماي يكنواخت لازم براي مراحل مختلف رشد در شرايط آزمايشگاهي برآورد، و در يك آزمايش مقدماتي با دانسته هاي موجود در شرايط صحرايي مقايسه گرديد.
نتايج اين پژوهش نشان داد كه آستانه كمترين دما براي لارو درون ميوه تا تشكيل 50% شفيره، لارو لخت تا تشكيل 50% شفيره، لارو درون ميوه تا 50% خروج حشرات كامل و 50% تشكيل شفيره تا 50% خروج حشرات كامل، به روش تعيين درجه رشد، به ترتيب 7.96، 7.78، 9.52 و 11.14، و به روش كمترين ضريب تغييرات دماي موثر به ترتيب 7.92، 7.59، 9.81 و 11.99 درجه سانتي گراد مي باشد. دماي يك نواخت لازم براي 50% خروج حشرات كامل از لارو زمستان گذران، تشكيل 50% شفيره از لارو زمستان گذران، 50% خروج حشرات كامل از زمان تشكيل 50% شفيره و 50% خروج حشرات كامل از زمان خروج 5% حشرات كامل، به ترتيب با توجه به آستانه هاي كمترين دماي 9.5، 8، 11 و 11 درجه سانتي گراد در شرايط آزمايشگاهي، به ترتيب 17.03±783، 1.7±609، 19.05±215.3 و 107 بود. ولي با دماي يك نواخت برآورد شده در شرايط صحرايي، بجز مورد آخر اختلاف زيادي داشت. دلايل اين اختلاف در دماي موثر در شرايط صحرايي و آزمايشگاهي، و كاربرد اين دانسته ها در پيش آگاهي از چگونگي آفت در متن مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
 

Keywords:      كد مقاله:87202