ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی دیگر کنفرانس های داخلی Impact of Dynamic Compensators on the Flicker Level Mitigation in the Systems Including Wind Turbines

Impact of Dynamic Compensators on the Flicker Level Mitigation in the Systems Including Wind Turbines

مقالات - مقالات كنفرانس ها

[ Mojtaba Rostaei ] - Shahrood University of Technology
[ Ehsan Reihani ] - Shahrood University of Technology
[ Ahmad Darabi ] - Shahrood University of Technology
[ Mahdi Banejad ] - Shahrood University of Technology


[ پانزدهيمن كنفرانس مهندسي برق ايران ]
1386

In this paper, the efJect of the dynamic compensators on power quality issue in the networks including wind turbines is studied. The main task discussed in the paper is mitigation of the voltage flickering. A model is presented to analyze the short term and instantaneous indices offlicker of the dynamic compensators. A test system is also employed to prodzrce flicker and flickermeter using Matlab-Simzrlink sojiware.

Keywords: dynamic compensator, flickermeter, flicker, power quality, wind turbineكد مقاله:87732